جراحی تعویض مفصل آرنج

مفصل آرنج حرکات مختلفی مانند خم شدن و راست شدن را انجام می دهد که در انجام فعالیت های روزمره ضروری است. هر گونه آسیب...