تنیس البو یا آرنج تنیس بازان

آرنج تنیس بازان یک وضعیت دردناک مفصل آرنج است که در نتیجه استفاده بیش از حد از آرنج ایجاد می شود. در صورت عدم درمان،...